PGDM (Agri Business Management)

Faculty for PGDM-ABM

List of core faculty for PGDM-ABM programme
1. Dr. Ganesh Kumar 9. Dr. Sivaramane N
2. Dr. Tavva Srinivas 10. Dr. PD Sreekanth
3. Dr. A Dhandapani 11. Dr. Vijay Avinashilingam
4. Dr. V Ramasubramanian 12. Dr. VV Sumanth Kumar
5.Dr. GRK Murthy 13. Dr. Sanjiv Kumar
6. Dr. Ranjit Kumar 14. Dr. H Umesh
7. Dr. M Balakrishnan 15. Dr. BS Yashavanth
8. Dr. PC Meena 16. Dr. P Supriya

Font Expand

Color Contrast

Translate »